y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Pháp Luật - Luật Đầu Tư và Luật Doanh Nghiệp Mới

18 Tháng Tám 2015

Đã gần 10 năm trôi qua kể từ ngày ban hành Luật Đầu Tư và Luật Doanh Nghiệp vào năm 2005. Sau gần mười năm thực hiện, thực tiễn đòi hỏi sự chuyển đổi gấp đối với các công cụ pháp lý quy định về hoạt động đầu tư và doanh nghiệp tại Việt Nam, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong môi trường kinh doanh. Vào ngày 26 tháng 11 năm 2014 vừa qua, Quốc Hội Việt Nam đã phê chuẩn Luật Đầu Tư mới số 67/2014/QH13 (“LĐT Mới”) và Luật Doanh Nghiệp mới số 68/2014/QH13 (“LDN Mới”), thay thế cho hai luật trên từ ngày 1 tháng 7 năm 2015.

Bản tin pháp luật này chủ yếu tập trung vào những thay đổi quan trọng trong Luật Đầu Tư và Luật Doanh Nghiệp mới.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để dọc bản tin pháp luật.

File: Bản Tin Pháp Luật-Luật Đầu Tư và Luật Doanh Nghiệp Mới