y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Pháp Luật Ấn Bản 2015 - Nghị Định 76

19 Tháng Mười Một 2015

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản mới (Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Mới) đã có hiệu lực được bốn tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, và Chính Phủ Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn đầu tiên đó là Nghị Định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 (Nghị Định 76) quy định chi tiết thi hành Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Mới . Nghị Định 76 sẽ thay thế Nghị Định số 153/2007/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 15 tháng 10 năm 2007 (Nghị Định 153) quy định chi tiết thi hành Luật Kinh Doanh Bất Động Sản số 63/2006/QH11 ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006 (Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Cũ). Nghị Định 76 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 11 năm 2015.

Mại Tự Do giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu.

File: Bản Tin Pháp Luật Ấn Bản - Nghị Định 76