y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Pháp Luật Bộ Luật Lao Động Mới của Việt Nam – Năm Thứ Nhất

21 Tháng Tư 2014

Trong Bản Tin Pháp Luật này, chúng tôi sẽ trình bày một số điểm thay đổi đáng chú ý nhất của Bộ Luật Lao Động Mới và cập nhật một số hướng dẫn cụ thể được nêu trong các văn bản hướng dẫn thi hành trong suốt mười hai tháng đầu tiên kể từ ngày Bộ Luật Lao Động Mới bắt đầu có hiệu lực. 

Như là kết quả của quá trình tiếp cận Bộ Luật Lao Động Mới cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành đã được thông qua trong vòng mười hai tháng vừa qua, chúng tôi có sự chú ý đặc biệt tới những sửa đổi mang tính pháp lý liên quan tới những vấn đề sau:

1. Hợp Đồng Lao Động

2. Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động

3. Tiền Lương Làm Thêm Giờ

4. Thời Giờ Làm Việc Và Thời Giờ Nghỉ Ngơi

5. Kỷ Luật Lao Động

6. An Toàn Lao Động

7. Cho Thuê Lại Lao Động

8. Người Lao Động Nước Ngoài

9. Quy Chế Dân Chủ

10. Công Đoàn

11. Một Số Vấn Đề Khác

File: Bộ Luật Lao Động Mới của Việt Nam – Năm thứ nhất