y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.

Bản Tin và Ấn Phẩm Chuyên Đề

Xem tất cả Tin tức Tài nguyên »

« Trở Về Trang Trước

Bản Tin Frasers Số 3 Năm 2011

9 Tháng Năm 2011

Trong bản tin này, chúng tôi trình bày những nội dung liên quan đến Thông Tư 03 hướng dẫn thi hành Nghị định 108 về đầu tư theo hình thức dự án xây dựng – kinh doanh – chuyển giao.

Chúng tôi cũng trình bày những nội dung của Nghị định 15 về bảo lãnh Chính Phủ: quy định các trường hợp và điều kiện để được cấp bảo lãnh Chính Phủ, loại khoản vay được cấp và khái quát quy trình cấp bảo lãnh Chính Phủ.

Chúng tôi xem xét Nghị Định 113 về xác định thiệt hại đối với môi trường và phương thức đánh giá mức độ thiệt hại, cũng như cách tính toán và xác định trách nhiệm bồi thường;

Cuối cùng, trong phần Luật Quốc Tế, chúng tôi đề cập đến Luật Chống Hối Lộ năm 2010 của Vương Quốc Anh và tầm ảnh hưởng của Luật này đến các cá nhân và tổ chức đang sinh sống hoặc làm việc ở Việt Nam nhưng có mối liên hệ mật thiết đến Anh.

File: Bản tin số 3 năm 2011