Ngân Hàng Và Tài Chính

Ngành ngân hàng của Việt Nam đã trải qua sự biến đổi và phát triển đáng kể trong những năm gần đây, phản ánh chung xu hướng phát triển kinh tế của đất nước. Ngành này đặc trưng bởi sự kết hợp giữa các ngân hàng thuộc sở hữu Nhà nước, ngân hàng cổ phần và ngân hàng nước ngoài, trong đó các tổ chức thuộc sở hữu Nhà nước đóng vai trò quan trọng. Đã có những nỗ lực liên tục để cải cách và hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, được thúc đẩy bởi sự cần thiết trong việc nâng cao sự ổn định tài chính và hội nhập hiệu quả hơn vào hệ thống tài chính toàn cầu, bao gồm các sáng kiến nhằm cải thiện khung pháp lý, tăng cường tính minh bạch và giảm nợ xấu. Sự nổi lên của ngân hàng số và fintech cũng đã mang đến thay đổi về bối cảnh, mang lại cơ hội mới, sự cạnh tranh và một ngành ngân hàng mang tính đầy đủ hơn. Song hành với sự tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam, dự kiến ngành ngân hàng và tài chính sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hơn nữa sự tăng trưởng chung này thông qua các hoạt động cung cấp vốn và dịch vụ tài chính cho cả cá nhân và doanh nghiệp.

Một số vụ việc nổi bật của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Đại diện cho một tổ chức tín dụng quốc tế lớn liên quan đến việc thanh lý và giải thể một công ty cho thuê tài chính.
  • Tư vấn cho một bên cho vay liên quan đến cơ cấu lại nợ của một doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước lớn ở Việt Nam trong lĩnh vực đóng tàu.
  • Rà soát và tư vấn, theo pháp luật Việt Nam, về một bộ tài liệu tài chính tiêu chuẩn cho một tổ chức tín dụng quốc tế có công ty con được thành lập tại Việt Nam.
  • Đại diện cho một nhà xuất khẩu thịt đông lạnh quy mô lớn đến từ Hoa Kỳ và công ty con tại Việt Nam để hỗ trợ trong việc cấu trúc nợ quá hạn đối với công ty mẹ và công ty con tại Việt Nam.
  • Tư vấn về việc phát hành cổ phần riêng lẻ dự kiến trị giá 200 triệu đô la Mỹ trong một công ty nắm vốn có danh mục đầu tư là các dự án phát triển bất động sản quy mô lớn ở Việt Nam.
  • Tư vấn cho một công ty quản lý đầu tư nước ngoài liên quan đến tài sản bảo đảm là cổ phần cho một thỏa thuận vay của một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài để tài trợ vốn một dự án nghỉ dưỡng.
  • Đại diện cho hai tập đoàn đa quốc gia lớn tham gia vào một liên doanh tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư khoảng 80 triệu đô la Mỹ liên quan đến các khoản vay hợp vốn có hai loại tiền tệ được cung cấp bởi một nhóm ngân hàng nước ngoài và trong nước, do một ngân hàng nổi tiếng của Việt Nam đứng đầu và liên quan đến việc phát triển một dự án sản xuất bio-ethanol.
  • Tư vấn về việc tái cấu trúc một công ty sản xuất, bao gồm việc bán tài sản cho một bên thứ ba để thanh toán nợ đối với các chủ nợ trong nước và nước ngoài đối với các khoản nợ có bảo đảm, kèm theo việc cung cấp tư vấn về tính khả thi của cấu trúc giao dịch được đề xuất và các thủ tục cần thiết để hoàn thành quá trình tái cấu trúc.
  • Đại diện cho một trong những nhà sản xuất và tiếp thị hóa chất và nguyên liệu lớn nhất của Úc đối với các vấn đề liên quan đến Việt Nam phát sinh từ một thỏa thuận đảo nợ.
  • Tư vấn cho một công ty tiên phong tại Việt Nam, chuyên xử lý và tái chế rác thải nguy hại ở miền Nam Việt Nam, bao gồm việc đưa ra ý kiến pháp lý chính thức và tư vấn về nợ thứ cấp liên quan đến phát hành riêng lẻ cổ phần mới cho một số cổ đông nhất định.