Bảo Hiểm

Thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhưng các công ty bảo hiểm vẫn cần sẵn sàng cho những thách thức kinh tế của Việt Nam, cũng như những thay đổi về pháp lý và quy định pháp luật. Bất kể những trở ngại nói trên, nhu cầu về bảo hiểm vẫn tiếp tục tăng. Các nhà cung cấp bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ của Việt Nam được quản lý chặt chẽ bởi Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm (ISA) thuộc Bộ Tài chính (BTC). ISA và BTC đang cùng nỗ lực để tái cấu trúc ngành bảo hiểm bằng cách ban hành quy định nhằm cải thiện khuôn khổ cho các công ty bảo hiểm và khách hàng của các công ty.

Một số ví dụ về những vụ việc nổi bật của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Tư vấn cho một trong những công ty đa quốc gia lớn nhất thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm về việc mua lại cổ phần của một công ty cổ phần niêm yết tại Việt Nam.
  • Hỗ trợ cổ đông hiện hữu của một công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam trong việc thoái một phần lớn vốn cổ phần trong công ty.
  • Đại diện cho một nhà máy sơn nhựa đa quốc gia về yêu cầu bồi thường đối với một công ty bảo hiểm liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến cơ sở của nhà máy bị hư hại nghiêm trọng.
  • Thực hiện việc thay đổi thương hiệu cho công ty con tại Việt Nam của một công ty bảo hiểm phi nhân thọ đa quốc gia, là giai đoạn đầu của một dự án có nhiều giai đoạn, bao gồm việc tái cấu trúc quyền sở hữu của công ty con tại Việt Nam với tiềm năng niêm yết trên thị trường khu vực.
  • Cố vấn pháp lý tại Việt Nam liên quan đến giao dịch mua lại một công ty bảo hiểm nhà nước sẽ cổ phần hóa. Cụ thể, giao dịch bao gồm việc thực hiện đánh giá thẩm định pháp lý đối với công ty mục tiêu và tổng quan về khung pháp lý của Việt Nam để hỗ trợ khách hàng đưa ra đánh giá chính xác về khoản đầu tư của mình.
  • Đại diện cho một công ty bảo hiểm nổi tiếng của Hoa Kỳ với các hoạt động toàn cầu về nhiều vấn đề khác nhau tại Việt Nam, bao gồm thỏa thuận hợp tác ba bên với các tổ chức tài chính khác để thiết lập mạng lưới dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam.
  • Tư vấn cho một công ty bảo hiểm nước ngoài về quy trình hoạt động và kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh nhằm tuân thủ pháp luật Việt Nam. 
  • Tư vấn cho một công ty bảo hiểm đa quốc gia về việc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam và thay mặt khách hàng thực hiện quy trình đăng ký. 
  • Đại diện cho một tổ chức bảo hiểm quốc tế hàng đầu chuẩn bị báo cáo về khung pháp lý tại Việt Nam liên quan đến việc cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị.