Bản Tin Frasers Số 3 Năm 2013

01/11/2022 17:29

Bản Tin Pháp Luật Kỳ 3 năm 2013 của Công Ty Luật Frasers hiện đã được phát hành.

Trong ấn bản kỳ này chúng tôi sẽ đề cập đến Pháp Lệnh mới về ngoại hối.

Quý vị sẽ được cung cấp một bài viết ngắn về một Quyết Định mới hướng dẫn thi hành Luật Phòng Chống Rửa Tiền.

Chúng tôi sẽ bình luận Thông Tư mới quy định kiểm soát đặc biệt các tổ chức tín dụng.

Chúng tôi sẽ thảo luận về các quy định mới về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; và

Cuối cùng, chúng tôi cung cấp một bản tóm tắt về các quy định cập nhật các giao dịch điện tử cho người nộp thuế.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn này để đọc bản tin cập nhật pháp luật.

https://www.frasersvn.com/api/uploads/Newsletter_Edition_3_2013_VN_000230791_5dd74e1f44.pdf