Bản Tin Frasers

01/11/2022 20:46

Hiện chúng tôi đã có Bản Tin Frasers tháng 10.

Trong ấn bản lần này, chúng tôi xin gửi đến Quý vị những thông tin về:

  1. quy định mới liên quan đến việc thoái vốn Nhà Nước trong các doanh nghiệp Nhà Nước
  2. quy định mới về đầu tư ra nước ngoài;
  3. nghị định mới về giám sát, đánh giá dự án đầu tư; và
  4. nghị định mới về chính sách đối với lao động nữ.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để đọc bản tin.

https://www.frasersvn.com/api/uploads/Frasers_Newsletter_VI_00085178_21_fa96dbe89e.pdf