Phát Hành Quyển Chambers 2013 Xếp Hạng Công Ty Luật

01/11/2013 17:08

Frasers được Chambers Asia Pacific 2013 và Chambers Global 2013 xếp vào nhóm các công ty luật hàng đầu.