Bản Tin Pháp Luật - Nghị Định 78 - 2015

18/11/2015 07:00

Ngày 14 tháng 9 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (Nghị Định 78), thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, như được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013, cũng về đăng ký doanh nghiệp (Nghị Định 43).

Vui lòng nhấp vào đường dẫn để đọc bản tin pháp luật kỳ này.

https://www.frasersvn.com/api/uploads/Legal_Update_2015_Decree_76_VI_1b7425b975.pdf