Hướng dẫn về Trọng tài tại Việt Nam - Ấn bản 2024

25/01/2024 15:00

Ấn bản cập nhật này cung cấp những phân tích sâu sắc về thực trạng hoạt động trọng tài thương mại và xu hướng công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài cũng như hủy phán quyết trọng tài tại Việt Nam khi có đơn yêu cầu của một bên, trình bày những hiểu biết, cái nhìn sâu sắc và những phát triển mới nhất cần thiết cho những người hành nghề luật và doanh nghiệp hoạt động trong khu vực.

Ấn bản mới nhất của chúng tôi đi sâu vào lĩnh vực phức tạp trong việc công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi đưa ra phân tích kỹ lưỡng về các đơn yêu cầu công nhận bị từ chối, xem xét các lý do cơ bản có thể không phù hợp với mục đích của Công ước New York. Lấy ý kiến cộng đồng đã được thực hiện vào năm 2023 và tranh luận vẫn đang diễn ra trong nỗ lực sửa đổi Luật Trọng tài Thương mại của Việt Nam có tính đến các vấn đề phức tạp (chủ yếu phát sinh từ những đơn khởi kiện bị bác bỏ trong nhiều năm qua) do những người hành nghề và các bên liên quan nêu ra trong hoạt động trọng tài tại Việt Nam. 

Hơn nữa, ấn bản năm 2024 có một chương mới nêu bật việc nghiên cứu, phân tích các tình huống hữu ích về các phán quyết của tòa án hỗ trợ cho trọng tài, đây là một nguồn tài nguyên không thể thiếu cho các chuyên gia pháp lý đang tìm kiếm hiểu biết sâu sắc hơn về những vấn đề phức tạp và sắc thái khác nhau của vấn đề – về khía cạnh thủ tục và nội dung – trong thực tiễn trọng tài tại Việt Nam.

Dù bạn là một chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm hay một doanh nhân chuyên nghiệp đang kinh doanh tại Việt Nam thì cuốn chuyên luận này là một cuốn sách phải đọc; lộ trình khi các bên tham gia hợp đồng vướng vào tranh chấp và phải giải quyết tranh chấp đó bằng hình thức trọng tài với con đường thực thi và cho công nhận tiếp theo có thể chỉ có ở Việt Nam.

Nhấn vào đây để truy cập.