Bản Tin Frasers Số 4 Năm 2013

01/11/2022 17:37

Hiện chúng tôi đã có Bản Tin Frasers kỳ thứ 4 .

Trong bản tin kỳ này, chúng tôi đề cập đến việc giảm Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp.

Quý vị cũng có thể đọc bản tóm lược các sửa đổi của Điều 170 trong Luật Doanh Nghiệp.

Chúng tôi rà soát lại các diễn tiến của pháp luật thương mại điện tử.

Chúng tôi thảo luận một Thông Tư mới quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt hành chính của quản lý thị trường.

Cuối cùng chúng tôi cung cấp một bản tóm lược một Thông Tư mới về Quỹ Đầu Tư Bất Động Sản.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để dọc bản tin.

https://www.frasersvn.com/api/uploads/Newsletter_Edition_4_VN_f7ab37141e.pdf