Phân tích pháp lý: Tác động của Luật Thương mại đến giao dịch mua bán cổ phần ở Việt Nam

05/10/2023 12:00

Pháp luật Việt Nam tiếp tục phát triển và thích ứng cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam và sự hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước với nền kinh tế quốc tế. Trong đó, pháp luật điều chỉnh các hoạt động thương mại đã tồn tại, tuy nhiên chưa phát triển và bắt kịp với tốc độ phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam. Luật pháp Việt Nam được ban hành để điều chỉnh hoạt động thương mại đôi khi bị hiểu sai hoặc bị các bên lạm dụng nhằm né tránh trách nhiệm pháp lý theo hợp đồng hoặc các trách nhiệm pháp lý khác.

Bài phân tích pháp lý của chúng tôi thảo luận về Luật Thương mại của Việt Nam và những cách thức mà luật này bị lạm dụng để tạo ra những tác động bất lợi đến các giao dịch mua bán cổ phần tại Việt Nam. Các tác giả của chúng tôi sẽ làm rõ liệu Luật Thương mại có nhằm mục đích điều chỉnh các giao dịch mua bán cổ phần hay không, cũng như các cách thức các bên tham gia mua bán cổ phần đã tận dụng các quy định của Luật Thương mại ngoài phạm vi mà những nhà lập pháp đã dự liệu.

Legal Analysis - Impact of the Commercial Law on Share Sale and Purchase Agreements in Vietnam - October 2023