Luật Viễn thông sửa đổi

15/12/2023 12:00

Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua Luật Viễn thông sửa đổi với số phiếu tán thành là 468 trên 472. Dự kiến, Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thay thế Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 hiện hành. Luật Viễn thông sửa đổi là một bước quan trọng hướng tới sự phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam vì luật này điều chỉnh khung pháp lý cho phù hợp với thông lệ và xu hướng quốc tế đang phát triển trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Trong bản tin cập nhật pháp luật này, chúng tôi trình bày một số thay đổi quan trọng sẽ có tác động đáng kể đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ và viễn thông tại Việt Nam.

Legal Update - The Amended Telecommunications Law - December 2023.pdf