Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân: Bạn đã sẵn sàng chưa?

27/04/2023 07:00

Sau hơn hai năm kể từ lần đầu tiên giới thiệu dự thảo vào năm 2021, Nghị định về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP (Nghị Định 13), cuối cùng đã được ban hành vào ngày 17 tháng 4 năm 2023. Trong Bản tin pháp lý này, chúng tôi sẽ tóm lược một số điểm chính đáng chú ý của Nghị Định 13.

Nghị Định này áp dụng cho tất cả doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam hoặc doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xử lý dữ liệu tại Việt Nam, đồng thời quy định một số nghĩa vụ và yêu cầu mới đối với bên kiểm soát dữ liệu và xử lý dữ liệu, mà các dự thảo trước đây không đề cập đến.

Nghị Định này có tác động thế nào đối với các doanh nghiệp xử lý và quản lý dữ liệu cá nhân tại Việt Nam?

Bản tin Cập nhật Pháp luật của chúng tôi đưa ra một góc nhìn tổng quan về những quy định quan trọng và tác động của Nghị Định này đối với các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

File: Ban-tin-Phap-ly_Nghi-Dinh-ve-Bao-ve-Du-lieu-Ca-nhan_Thang-4-2023.pdf