BẢN TIN CẬP NHẬT PHÁP LUẬT – MỞ RỘNG LOẠI HÌNH TÀI SẢN BẢO ĐẢM NGHỊ ĐỊNH SỐ 21/2021/NĐ-CP

01/11/2022 22:38

Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định số 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ Luật Dân Sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 5 năm 2021 (Nghị Định Mới), thay thế Nghị Định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị Định sửa đổi số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 2 năm 2012 (Nghị Định Cũ). Bản Tin Cập Nhật Pháp Luật này thảo luận một số điểm đáng chú ý của Nghị Định Mới này.

1. Phạm vi tài sản bảo đảm được mở rộng

Nghị Định Mới này đã mở rộng thể loại tài sản có thể được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ:

a. Tài sản bán trong hợp đồng mua bán tài sản có bảo lưu quyền sở hữu;

b. Tài sản thuộc đối tượng của nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ bị vi phạm đối với biện pháp cầm giữ;

c. Tài sản gắn liền với đất mà pháp luật không quy định phải đăng ký và cũng chưa được đăng ký [với cơ quan đăng ký đất đai địa phương]; và

d. Các dự án đầu tư (không bị hạn chế chuyển nhượng theo Luật Đầu Tư hoặc pháp luật có liên quan), quyền tài sản về khai thác, quản lý dự án đầu tư hoặc quyền tài sản khác hoặc tài sản khác thuộc dự án đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư là dự ánxây dựng nhà ở, dự án xây dựng công trình không phải là nhà ở, dự án khác phải có giấy chứng nhận, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc căn cứ pháp lý khác thì việc mô tả tài sản đảm bảo trong hợp đồng bảo đảm phải thể hiện được căn cứ pháp lý này.

2. Điều khoản chuyển tiếp

Theo quy định của Nghị Định Mới, các hợp đồng bảo đảm được xác lập và thực hiện trước ngày 15 tháng 5 năm 2021 sẽ được điều chỉnh theo Nghị Định Cũ.

Trường hợp các hợp đồng bảo đảm được xác lập trước ngày 15 tháng 5 2021, mà chưa thực hiện hoặc đang được thực hiện, có nội dung khác với quy định của Nghị Định Mới thì các bên có thể thỏa thuận (nhưng không bắt buộc) sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm phù hợp với Nghị Định Mới này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến Bản Tin Cập Nhật Pháp Luật này