Khiếu Nại Và Trách Nhiệm Pháp Lý Trong Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần Theo Pháp Luật Việt Nam

25/04/2023 17:00

Các điều khoản phức tạp và theo tiêu chuẩn quốc tế quy định về khiếu nại và trách nhiệm pháp lý có thể thi hành ở Việt Nam không? Các điều khoản trong hợp đồng chịu ảnh hưởng bởi pháp luật hiện hành của Việt Nam như thế nào trong trường hợp có khiếu nại về các bảo đảm hoặc bồi thường? Chúng tôi đã đi sâu vào phân tích chi tiết về các giao dịch ở Việt Nam. Vui lòng nhấn tại đây để xem bản ghi của hội thảo trực tuyến.