Chuỗi hội thảo cập nhật Quy Hoạch Điện VIII (PDPVIII)

28/06/2023 10:30

Chúng tôi đã tổ chức và trình bày một loạt hội thảo trực tuyến đưa ra các thông tin hướng dẫn về PDPVIII, ý nghĩa của quy hoạch điện này và các khía cạnh pháp lý trong việc phát triển, mua lại và tài trợ cho các dự án năng lượng hiện tại và tương lai ở Việt Nam. Nhấn vào các tiêu đề bên dưới để xem bản ghi lại.