Cập Nhật Biểu Giá Điện Tái Tạo

28/03/2023 17:21

Nguyễn Mai Phương thảo luận về những thay đổi gần đây trong phương án xác định giá năng lượng tái tạo, đặc biệt đối với các dự án chuyển tiếp và các dự án điện mặt trời áp mái nối lưới. Buổi thảo luận cũng chia sẻ góc nhìn chuyên sâu về Thỏa Thuận Mua Điện Trực Tiếp (DPPA) như một giải pháp khả thi cho năng lượng tái tạo và phương án xác định giá trong tương lai cho các dự án mới về năng lượng mặt trời và điện gió. Vui lòng bấm vào đây để xem bản ghi của hội thảo trực tuyến.