Tái Cơ Cấu và Phá Sản tại Việt Nam: Các lựa chọn và cách triển khai đúng đắn

18/05/2023 17:00

Phạm Thanh Mai và Hồ Thụy Ngọc Trâm đã thảo luận các khái niệm cơ bản về tái cơ cấu theo các quy định có liên quan mới nhất, cũng như các ví dụ thực tế về cách các doanh nghiệp có thể tiếp cận tái cơ cấu, tạm ngừng hoạt động và giải thể bắt buộc. Vui lòng bấm vào đây để xem bản ghi của hội thảo trực tuyến.