Ủy ban Cạnh tranh Việt Nam: Kỷ nguyên mới của thực thi Luật Cạnh tranh?

21/03/2023 17:30

Ngày 10 tháng 2 năm 2023, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 03/2023/ND-CP (Nghị định 03/2023), quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Việt Nam (VCC). Nghị định 03/2023 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Trong hội thảo trực tuyến này, Dương Thị Mai Hương đã chia sẻ góc nhìn chuyên sâu về việc thành lập VCC và những thay đổi dự kiến trong việc thực thi Luật Cạnh tranh của Việt Nam. Vui lòng bấm tại đây để xem bản ghi của hội thảo trực tuyến.